‹ Creators

Daikokuya


1 1
1 Previous Next

Kinryu Unkichi Wearing a Dragon Kimono
Kinryu Unkichi Wearing a Dragon Kimono Title
1857 (late Edo) Period
95.301 Accession