‹ Creators

Eiraku Tokuzen


1 1
1 Previous Next

Sake cup (ochoko) with Phoenix design
Sake cup (ochoko) with Phoenix design Title
late 19th century (Meiji) Period
49.323 Accession