‹ Creators

Hayashiya Shogoro


1 1
1 Previous Next

Shinzaemon's Wife Otoki and Boy Shinkichi
Shinzaemon's Wife Otoki and Boy Shinkichi Title
1852 (late Edo) Period
95.747 Accession