‹ Creators

Hon-nao


1 1
1 Previous Next

Ichikawa Ichizo III as Oyu Jitsuwa Shigetada
Ichikawa Ichizo III as Oyu Jitsuwa Shigetada Title
1863 (late Edo) Period
95.471 Accession