‹ Creators

Hori Takichi of Yushima


1 1
1 Previous Next

Imeitori kioi soroi
Imeitori kioi soroi Title
1859 (Edo) Period
95.773 Accession
Man and Woman Have a Disagreement
Man and Woman Have a Disagreement Title
1855 (late Edo) Period
95.768 Accession