‹ Creators

Izumiya Ichibei


1 1
1 Previous Next

Kakyo imayo sugata
Kakyo imayo sugata Title
1850-1880 Period
95.400 Accession
Sono sugata Murasaki no utsushi-e
Sono sugata Murasaki no utsushi-e Title
1849-1850 (late Edo) Period
95.801 Accession
Sono sugata Murasaki no utsushi-e
Sono sugata Murasaki no utsushi-e Title
ca. 1849-1850 (late Edo) Period
95.802 Accession
Sono sugata Murasaki no utsushi-e
Sono sugata Murasaki no utsushi-e Title
ca. 1849-1853 (late Edo) Period
95.804 Accession
Sono sugata Murasaki no utsushi-e
Sono sugata Murasaki no utsushi-e Title
ca. 1851-1853 (late Edo) Period
95.799 Accession
Sono sugata Murasaki no utsushi-e
Sono sugata Murasaki no utsushi-e Title
ca. 1849-1850 (late Edo) Period
95.803 Accession
Sono sugata Murasaki no utsushi-e
Sono sugata Murasaki no utsushi-e Title
ca. 1851-1853 (late Edo) Period
95.805 Accession
Sono sugata Murasaki no utsushi-e
Sono sugata Murasaki no utsushi-e Title
1851-1853 (late Edo) Period
95.467 Accession
Sono sugata Murasaki no utsushi-e
Sono sugata Murasaki no utsushi-e Title
ca. 1851-1853 (late Edo) Period
95.806 Accession
Sono sugata Murasaki no utsushi-e
Sono sugata Murasaki no utsushi-e Title
ca. 1851-1853 (late Edo) Period
95.800 Accession