‹ Creators

Kagaya Kichibei of Ryogoku


1 1
1 Previous Next

Bando Hikosaburo V, Iwai Shijaku II, and Ichimura Kakitsu IV (?) in an Interior Scene
Bando Hikosaburo V, Iwai Shijaku II, and Ichimura Kakitsu IV (?) in an Interior Scene Title
1866 (late Edo) Period
95.634A Accession
Bando Hikosaburo V, Iwai Shijaku II, and Ichimura Kakitsu IV (?) in an Interior Scene
Bando Hikosaburo V, Iwai Shijaku II, and Ichimura Kakitsu IV (?) in an Interior Scene Title
1866 (late Edo) Period
95.634B Accession
Bando Hikosaburo V, Iwai Shijaku II, and Ichimura Kakitsu IV (?) in an Interior Scene
Bando Hikosaburo V, Iwai Shijaku II, and Ichimura Kakitsu IV (?) in an Interior Scene Title
1866 (late Edo) Period
95.634C Accession
Honcho komei kagami
Honcho komei kagami Title
1861 (late Edo) Period
95.605 Accession
Yanone
Yanone Title
1854 (late Edo) Period
95.409 Accession