‹ Creators

Koizumi Katsuchika


1 1
1 Previous Next

Tsuba with the Samurai Watanabe no Tsuna
Tsuba with the Samurai Watanabe no Tsuna Title
1865 (late Edo) Period
51.110 Accession