‹ Creators

Otsuki Mitsuhiro


1 1
1 Previous Next

Tsuba with Herons in a Lotus Pond
Tsuba with Herons in a Lotus Pond Title
19th century (?) (Edo) Period
51.202 Accession
creature Tags
Tsuba with Herons in a Lotus Pond
Tsuba with Herons in a Lotus Pond Title
1795-1841 (late Edo) Period
51.137 Accession
creature Tags
Tsuba with Roundels Depicting Dragons
Tsuba with Roundels Depicting Dragons Title
1795-1841 (Meiji) Period
51.107 Accession