‹ Creators

Sadamasu II


1 1
1 Previous Next

Mukashi banashi Naniwa jimbutsu Ume no Yoshibei
Mukashi banashi Naniwa jimbutsu Ume no Yoshibei Title
1848-1850 (late Edo) Period
95.366 Accession