‹ Creators

Shen Huan


1 1
1 Previous Next

Yang Kuei Fei Offering Wine to the Emperor
Yang Kuei Fei Offering Wine to the Emperor Title
18th century Period
35.40 Accession