‹ Creators

Sumiyoshiya Masagoro


1 1
1 Previous Next

Tokaido gojusan tsugi no uchi
Tokaido gojusan tsugi no uchi Title
1852 (late Edo) Period
95.407 Accession