‹ Creators

Takekawa Rizaburo


1 1
1 Previous Next

Gekko zuihitsu
Gekko zuihitsu Title
1887 (Meiji) Period
95.488 Accession
Gekko zuihitsu
Gekko zuihitsu Title
1887 (Meiji) Period
95.493 Accession
Gekko zuihitsu
Gekko zuihitsu Title
1892 (Meiji) Period
95.492 Accession