‹ Creators

Toshimasa


1 1
1 Previous Next

Triptych: Waga kantai daishori: Kaiyoto oki ni tekikan o uchishizumu
Triptych: Waga kantai daishori: Kaiyoto oki ni tekikan o uchishizumu Title
1894 (Meiji) Period
95.688 Accession