‹ Creators

Totoki Hosho


1 1
1 Previous Next

Sake Bottle
Sake Bottle Title
early 19th century (Edo) Period
49.1967 Accession