‹ Creators

Tsunashige


1 1
1 Previous Next

Triptych: Kyurenjo ni oite waga gun daishori
Triptych: Kyurenjo ni oite waga gun daishori Title
1894 (Meiji) Period
95.691 Accession