‹ Tags

athene


1 1
1 Previous Next

Athena
Athena Title
335-330 BC Period
59.519 Accession
coin, greece, silver, man, goddess, athena, pegasus, lion, athene Tags
Head of Athena Wearing Corinthian Helmet
Head of Athena Wearing Corinthian Helmet Title
3rd century BC (Hellenistic) Period
54.916 Accession
athena, athene, goddess, deity Tags