‹ Tags

potato


1 1
1 Previous Next

The Potato Harvest
The Potato Harvest Title
1855 Period
37.115 Accession
potato, realism, romantic, agrarian Tags