← Creators

Kagaya Kichibei of Ryogoku


1 1
1 Previous Next

Bando Hikosaburo V, Iwai Shijaku II, and Ichimura Kakitsu IV (?) in an Interior Scene
Bando Hikosaburo V, Iwai Shijaku II, and Ichimura Kakitsu IV (?) in an Interior Scene Title
Period
Bando Hikosaburo V, Iwai Shijaku II, and Ichimura Kakitsu IV (?) in an Interior Scene
Bando Hikosaburo V, Iwai Shijaku II, and Ichimura Kakitsu IV (?) in an Interior Scene Title
Period
Bando Hikosaburo V, Iwai Shijaku II, and Ichimura Kakitsu IV (?) in an Interior Scene
Bando Hikosaburo V, Iwai Shijaku II, and Ichimura Kakitsu IV (?) in an Interior Scene Title
Period
Honcho komei kagami
Honcho komei kagami Title
Period
Yanone
Yanone Title
Period