Showing 5 results
Sort by:
Items per page:
Image for Shin Yoshiwara Nakanocho Sakura no zu

Shin Yoshiwara Nakanocho Sakura no zu

1794-1832 (late Edo)
95.395
View Details
Image for Bando Mitsugoro III and Autumn Grasses

Bando Mitsugoro III and Autumn Grasses

ca. 1821-1831 (late Edo)
95.474
View Details
Image for Arashi Kanjuro as Giheiji in Mud

Arashi Kanjuro as Giheiji in Mud

ca. 1821-1841 (late Edo)
95.473
View Details
Image for Bando Mitsugoro III or IV as Empress Jingo Kogo

Bando Mitsugoro III or IV as Empress Jingo Kogo

Ca. 1825-1842 (late Edo)
95.321
View Details
Image for Nakamura Shikan II or III as Takenouchi no Sukune

Nakamura Shikan II or III as Takenouchi no Sukune

Ca. 1825-1842 (late Edo)
95.320
View Details