← Tags

aeneas


1 1
1 Previous Next

Intaglio of Aeneas with Anchises and Ascanius
Intaglio of Aeneas with Anchises and Ascanius Title
509-27 BC (Republican) Period
42.1186 Accession
aeneas, anchises, ascanius Tags