← Tags

iranian teapot


1 1
1 Previous Next

Teapot for Steeped Tea
Teapot for Steeped Tea Title
mid 19th century (Edo; Meiji) Period
49.891 Accession
iranian teapot Tags