← Tags

mandala


1 1
1 Previous Next

Mandala of Vasudhara
Mandala of Vasudhara Title
early 15th century Period
F.143 Accession
mandala, mandalaofvasudhara, buddha, boddhisatva, nepal, nepalese, yaksha, vasudhara, goddessvasudhara, harvest, autumn, festival, 15thcentury Tags
Mughal Court Scene
Mughal Court Scene Title
12th century AH/AD 18th century (Mughal) Period
W.698 Accession
mandala Tags