← Tags

vasudhara


1 1
1 Previous Next

Mandala of Vasudhara
Mandala of Vasudhara Title
early 15th century Period
F.143 Accession
mandala, mandalaofvasudhara, buddha, boddhisatva, nepal, nepalese, yaksha, vasudhara, goddessvasudhara, harvest, autumn, festival, 15thcentury Tags
Vasudhara
Vasudhara Title
16th century Period
F.156 Accession
vasudhara Tags