‹ Tags

tattoo


1 1
1 Previous Next

Tsuzoku Suikoden goketsu hyaku-hachi-nin no hitori
Tsuzoku Suikoden goketsu hyaku-hachi-nin no hitori Title
ca. 1827-30 (late Edo) Period
95.107 Accession
tattoo, beatingbyyoutex Tags