← Creators

Ashiyuki


1 1
1 Previous Next

Arashi Kitsusaburo II Attacks Fujikawa Tomokichi I
Arashi Kitsusaburo II Attacks Fujikawa Tomokichi I Title
1822-1828 (late Edo) Period
95.125 Accession
japan, gigado, ashiyuki Tags
Ichikawa Ichizo II as Sakata Zohachi, Sawamura Tanosuke II as Hana no ya Yaegiri
Ichikawa Ichizo II as Sakata Zohachi, Sawamura Tanosuke II as Hana no ya Yaegiri Title
ca. 1814-1817 (late Edo) Period
95.294 Accession