← Creators

Shiocho (1792-1820)


1 1
1 Previous Next

Ichikawa Ichizo II as Sakata Zohachi, Sawamura Tanosuke II as Hana no ya Yaegiri
Ichikawa Ichizo II as Sakata Zohachi, Sawamura Tanosuke II as Hana no ya Yaegiri Title
Period