Showing 876 results
Sort by:
Items per page:
Image for Tokaido gojusan tsugi no uchi

Tokaido gojusan tsugi no uchi

ca. 1833-1834 (late Edo)
95.387
View Details
Image for Nakamura Utaemon III as Okaru

Nakamura Utaemon III as Okaru

Ca. 1822-30 (late Edo)
95.446
View Details
Image for Arashi Kitsusaburo II Attacks Fujikawa Tomokichi I

Arashi Kitsusaburo II Attacks Fujikawa Tomokichi I

1822-1828 (late Edo)
95.125
View Details
Image for Onnagata of the Onoe Family

Onnagata of the Onoe Family

ca. 1834-79 (late Edo)
95.91
View Details
Image for Tetraptych: Ka, cho, fu, getsu

Tetraptych: Ka, cho, fu, getsu

ca. 1835-36 (late Edo)
95.292
View Details
Image for Hyakunin isshu ga etoki

Hyakunin isshu ga etoki

ca. 1835-1836 (late Edo)
95.422
View Details
Image for Keisei Omonguchi

Keisei Omonguchi

1823 (late Edo)
95.84
View Details
Image for Yobu hakkei

Yobu hakkei

ca. 1836 (late Edo)
95.109
View Details
Image for Nakamura Shikan II or III as Takenouchi no Sukune

Nakamura Shikan II or III as Takenouchi no Sukune

Ca. 1825-1842 (late Edo)
95.320
View Details
Image for Bando Mitsugoro III or IV as Empress Jingo Kogo

Bando Mitsugoro III or IV as Empress Jingo Kogo

Ca. 1825-1842 (late Edo)
95.321
View Details
Image for Edo meisho yonjuhakkei

Edo meisho yonjuhakkei

1826-1869 (late Edo)
95.423
View Details
Image for Kataoka Gado II as Kingoro Gazes at a Spirit Fire

Kataoka Gado II as Kingoro Gazes at a Spirit Fire

ca. 1839-1841 (late Edo)
95.604
View Details
Image for Swallow-tailed Hawk

Swallow-tailed Hawk

View Details
Image for Daimyo Wearing an Antler Helmet

Daimyo Wearing an Antler Helmet

1828-1888 (late Edo-Meiji)
95.379
View Details
Image for Arashi Rikan II as Miuranosuke

Arashi Rikan II as Miuranosuke

1828-37 (late Edo)
95.448
View Details
Image for Tokaido gojusan tsugi no uchi

Tokaido gojusan tsugi no uchi

ca. 1841-1842 (late Edo)
95.57
View Details
Image for Sai [ ] naniwa meisho

Sai [ ] naniwa meisho

ca. 1841-1848 (late Edo)
95.603
View Details
Image for Tokaido meisho ichiran no zu

Tokaido meisho ichiran no zu

1830-1870 (Meiji)
95.368A
View Details
Image for Tokaido meisho ichiran no zu

Tokaido meisho ichiran no zu

1830-1870 (Meiji)
95.368B
View Details
Image for Tokaido meisho ichiran no zu

Tokaido meisho ichiran no zu

1830-1870 (Meiji)
95.368C
View Details
Image for Tokaido meisho ichiran no zu

Tokaido meisho ichiran no zu

1830-1870 (Meiji)
95.368D
View Details
Image for Tokaido meisho ichiran no zu

Tokaido meisho ichiran no zu

1830-1870 (Meiji)
95.368E
View Details
Image for Tokaido meisho ichiran no zu

Tokaido meisho ichiran no zu

1830-1870 (Meiji)
95.368F
View Details
Image for Iwai Hanshiro V as a woman with umbrella

Iwai Hanshiro V as a woman with umbrella

Ca. 1830-32 (late Edo)
95.514
View Details
Image for Inscription

Inscription

Chinese Artist
1830 (Ch'ing)
96.190
View Details
Image for Kintoki {Kintaro} pulls up tree to stop bear and monkey(?) fighting.

Kintoki {Kintaro} pulls up tree to stop bear and monkey(?) fighting.

Ca. 1830-39 (late Edo)
95.178
View Details
Image for Ichikawa Danzo V or VI as Sanshichiro Shinko

Ichikawa Danzo V or VI as Sanshichiro Shinko

ca. 1842-59 (late Edo)
95.86
View Details
Image for Toto Meisho

Toto Meisho

ca. 1842 (late Edo)
95.59
View Details
Image for A Courtesan with a Large Black Obi

A Courtesan with a Large Black Obi

1830 (late Edo)
95.300
View Details
Image for Chushingura

Chushingura

ca. 1843-1845 (late Edo)
95.62
View Details
Image for Chushingura

Chushingura

ca. 1843-1845 (late Edo)
95.63
View Details
Image for Edo meisho no uchi

Edo meisho no uchi

ca. 1843-1845 (late Edo)
95.61
View Details
arrow_forward_ios
arrow_forward_ios