‹ Tags

minoan


1 1
1 Previous Next

Black-figure Amphora
Black-figure Amphora Title
530-520 BC Period
48.224 Accession
minoan Tags
Goddess or Priestess
Goddess or Priestess Title
16th century BC Period
71.1090 Accession
test, 1350ce, snake, goddess, fertility, minoan, priestess, knossus, crete, ivory, gold, 16thcenturybc, fecundity, potniatheron Tags